Artikel 1: algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van advies, ontwerp, koop en verkoop van goederen en/of levering van diensten van welke aard ook van Cyprea Wellness Projecten. woonplaats kiezende te (2042 JK) Zandvoort aan Zee, aan het Dorpsplein 5, hierna te noemen "de opdrachtnemer". Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.
 2. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2: offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In de schriftelijke offerte wordt zoveel mogelijk aangegeven:
  a) een omschrijving van het werk;
  b) indien van toepassing de plaats van het werk;
  c) de (door)looptijd van het werk, met dien verstande dat de termijn zal worden bepaald door hetzij een dag, hetzij een aantal werkbare dagen te noemen;
  d) de prijs van het in de offerte omschreven advies, ontwerp, levering van materiaal, werk, de omzetbelasting daarin niet beschreven. De opdrachtnemer vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bestellingen en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever het ontwerp, bestek en/of tekeningen aanlevert, staat hij in voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid ter zake van de geschiktheid van de door hem gekozen, geleverde of voorgeschreven materialen en werkwijzen en staat in voor de geschiktheid daarvan.

Artikel 3: uitsluiting

 1. Voor kleine fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, berekeningen, tekeningen, en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 4: adviezen en ontwerpen

 1. Door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Ontwerpen indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vooraf aangenomen maten en getallen dienen vooraf gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden.

Artikel 5: levering materialen en risico

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden materialen en grondstoffen van een normale kwaliteit geleverd en verwerkt. Specifieke kwaliteitseisen dient opdrachtgever bij opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer op te geven.
 2. Beschadiging of verlies van voor de uitvoering van werk benodigde materialen zijn, uitgezonderd de periode dat voornoemde materialen zich onder toezicht van opdrachtnemer bevinden, vanaf het moment waarop de materialen op de plaats van het uit te voeren werk arriveren, voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: oplevering

 1. Opdrachtgever dient er voor in te staan dat opdrachtnemer het werk deugdelijk en op het overeengekomen tijdstip en plaats kan af/opleveren.
 2. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van het werk dient te hebben plaatsgevonden, gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, indien van toepassing tekeningen, enzovoort in het bezit zijn van de opdrachtnemer en, voor zover van toepassing, deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
 3. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van werk dient te hebben plaatsgevonden, is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige gegevens dan wel materialen hem tijdig zullen worden geleverd.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het werk op te schorten indien opdrachtgever de aan hem gezonden termijnnota's niet binnen de gestelde termijn voldoet.

Artikel 7: onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door de opdrachtgever niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, althans welke opdrachtnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft dan wel wordt.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever over de wijziging in uitvoering en eventueel kosten schriftelijk informeren. Opdrachtgever heeft het recht om binnen acht dagen na ontvangst van die brief van opdrachtnemer de overeenkomst te ontbinden.
 3. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt mede verstaan, hinder door de opdrachtgever, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, terrorisme of weersomstandigheden.
 5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen doch verdere nakoming niet mogelijk blijkt, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: omvang van het werk en de wijze van uitvoering

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken:
  a) over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, waaronder begrepen bestekken, tekeningen en overige gegevens;
  b) indien van toepassing, over het gebouw of het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  c) indien van toepassing over voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of opslag van bouwmaterialen, bouwstoffen en werktuigen;
  d) indien van toepassing, over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas perslucht en water.
 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 3. De uitvoeringsduur staat, gelet op de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, nimmer vast. Indien de werkzaamheden geheel of grotendeels buiten plaats vinden dan zal de uitvoeringsduur bepaald worden door de weersgesteldheid. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bepaalde dakwerkzaamheden tijdens bepaalde weersomstandigheden niet plaats kunnen vinden. Opdrachtnemer zal in overleg met opdrachtgever de geschatte uitvoeringsduur vastleggen.

Artikel 9: meerwerk/minderwerk

 1. Alle wijzingen in het werk, die het gevolg zijn van de nadere opdracht van de opdrachtgever dan wel als gevolg van noodzakelijke veranderingen worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak van de prijsverhoging.
 2. Meerwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 10: wijziging prijzen

 1. De in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de alsdan kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbieding en de levering of oplevering van de kostenbepalende factoren, waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, wijziging ondergaan, dan is ieder der partijen gerechtigd een aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Wanneer door de opdrachtgever voor de uitvoering van werk aan opdrachtnemer materialen en grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de kostprijs te berekenen en respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de prijs van de bijgeleverde zaken.

Artikel 11: oplevering/aansprakelijkheid

 1. Het werk wordt beschouwd te zijn opgeleverd vanaf het moment dat opdrachtnemer na voltooiing van het werk opdrachtgever daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis heeft gesteld dan wel vanaf het moment dat opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
 2. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Na de oplevering is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij het werk een tekortkoming bevat die door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden dan wel indien het werk een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, dan wel het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is en voor zover c.q. tot het bedrag waartoe de verzekeraar tot vergoeding van schade overgaat. Opdrachtgever heeft het recht de door opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst desgevraagd voor of bij het sluiten van de overeenkomst in te zien, zodat hij desgewenst niet gedekte c.q. voor opdrachtnemer onverzekerbare risico's zelf kan verzekeren.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is tevens beperkt tot 50% van het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van de opdrachtnemer niet volledig betaald heeft.
 2. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 3. Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht zouden willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd.
 4. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken c.q. het werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 5. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.

Artikel 13: overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet of niet tijdige, dan wel niet behoorlijke levering aan opdrachtnemer door diens toeleveranciers, niet of niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door de opdrachtnemer als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van opdrachtnemer of diens toeleveranciers.

Artikel 14: betalingen/stilleggen werk

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Indien de opdrachtgever de nota niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen totdat opdrachtnemer alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade en overige kosten ten gevolge van het in gebreke blijven van opdrachtnemer.

Artikel 15: vervalbeding

 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en geleverde procucten vervallen, zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 16: toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door uitsluitend Nederlands recht zoals dat geldt voor het Koninkrijk in Europa. De rechtsregels inzake het internationaal privaatrecht zijn niet van toepassing.
 2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover deze algemene voorwaarden daarvan afwijken.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande de beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer worden mede gemaakt ten behoeve van personeelsleden van opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden. Deze personeelsleden en derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen tegenover opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot opdrachtnemer alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer overdragen aan een derde.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Een overeenkomst komt in alle gevallen uitsluitend tot stand met opdrachtnemer, en niet met individuele medewerkers van opdrachtnemer.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen alsdan in onderhandeling treden teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling die de aard en de strekking van de nietige, vernietigbare, of niet van toepassing zijnde bepaling zo dicht mogelijk benadert.